تماس با ما

مدیریت صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه

شماره تماس : ۳-۰۸۶۴۲۲۴۱۴۴۱ داخلی ۱۰۴ و ۱۰۹

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی : ۱۳۵ امور تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ ستاد خبری